Chương 35: Chí Tôn Đặc Công

Lão Đại, Ngươi Không Thành Thật Nha