Chương 26: Chim Tước Cùng Lồng Vàng

Chim Tước Cùng Lồng Vàng - Chương 26: “chẳng Phải Adam, Cũng Chẳng Phải Pygmalion, Lại Có Thể Sở Hữu Một Người Thương Đo Ni Đóng Giày.”