Chương 1: Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 1: Hồi Ức Về Những Trang Sử