Chương 123: Dựa vào cái gì ta không thể đương học bá

122. Trời nam biển bắc các bạn học