Chương 561: Hồng Hoang Chi Huyền Nguyên Tạo Hóa Thiên Tôn

Vô tận ánh sáng, hai chương hợp nhất