Chương 10: Huyền Huyễn: Mị Lực Max Trị Số, Bị Cao Lạnh Sư Tỷ Tán Tỉnh

Thần Giai thiên phú, Đấu Chiến Vô Song!