Chương 1: Khi Học Bá Mở Ra Tu Tiên Hack

Vệ Lai mở đầu liền nhảy lầu rồi!?