Chương 20: Khi Học Bá Mở Ra Tu Tiên Hack

Từ chối không tiếp 89 cái muội tử điện thoại, chỉ vì. . .