Chương 81: Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Quyển 7 Chương 75: Phiên Ngoại 3: Nhật Ký Quan Sát Trứng Nở