Chương 10: Phật Tự Tu Hành Mười Sáu Năm, Rời Núi Đã Mất Địch

Không hổ là ta đồ nhi ngoan 【 cầu cất giữ! 】