Chương 848: Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Đại kết cục xong —— sau cùng hôn lễ