Danh Sách Chương Xuyên Thành Anh Của Nữ Chính

Truyện này có 160 chương và đã được cập nhật full. Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 Hậu cung của nữ vương một Ch. 2 Hậu cung của nữ vương hai Ch. 3 Hậu cung của nữ vương ba Ch. 4 Hậu cung của nữ vương bốn Ch. 5 Hậu cung của nữ vương năm Ch. 6 Hậu cung của nữ vương sáu Ch. 7 Hậu cung của nữ vương bảy Ch. 8 Hậu cung của nữ vương tám Ch. 9 Hậu cung của nữ vương chín Ch. 10 Hậu cung của nữ vương mười Ch. 11 Hậu cung của nữ vương mười một Ch. 12 Hậu cung của nữ vương mười hai Ch. 13 Hậu cung của nữ vương mười ba Ch. 14 Hậu cung của nữ vương mười bốn Ch. 15 Hậu cung của nữ vương xong Ch. 16 Quốc dân mỹ thiếu nữ một Ch. 17 Quốc dân mỹ thiếu nữ hai Ch. 18 Quốc dân mỹ thiếu nữ ba Ch. 19 Quốc danh mỹ thiếu nữ bốn Ch. 20 Quốc dân mỹ thiếu nữ năm Ch. 21 Quốc dân mỹ thiếu nữ sáu Ch. 22 Quốc dân mỹ thiếu nữ bảy Ch. 23 Quốc dân mỹ thiếu nữ tám Ch. 24 Quốc dân mỹ thiếu nữ chín Ch. 25 Quốc dân mỹ thiếu nữ mười Ch. 26 Quốc dân mỹ thiếu nữ xong Ch. 27 Băng thanh ngọc khiết một Ch. 28 Băng thanh ngọc khiết hai Ch. 29 Băng thanh ngọc khiết ba Ch. 30 Băng thanh ngọc khiết bốn Ch. 31 Băng thanh ngọc khiết năm Ch. 32 Băng thanh ngọc khiết sáu Ch. 33 Băng thanh ngọc khiết bảy Ch. 34 Băng thanh ngọc khiết tám Ch. 35 Băng thanh ngọc khiết chín Ch. 36 Băng thanh ngọc khiết mười Ch. 37 Băng thanh ngọc khiết mười một Ch. 38 Băng thanh ngọc khiết mười hai Ch. 39 Băng thanh ngọc khiết mười ba Ch. 40 Băng thanh ngọc khiết mười bốn Ch. 41 Băng thanh ngọc khiết mười lăm Ch. 42 Vệ Thiên Phượng phiên ngoại Ch. 43 Băng thanh ngọc khiết mười sáu Ch. 44 Băng thanh ngọc khiết xong Ch. 45 Liên Hoa một Ch. 46 Liên Hoa hai Ch. 47 Liên Hoa ba Ch. 48 Liên Hoa bốn Ch. 49 Liên Hoa năm Ch. 50 Liên Hoa sáu